Møtereferat – 13.06.18

Vedlagt følger revidert referat fra møte i grendeutvalget 13. juni 2018, da sak 08/15 om lekeplassene ikke var tatt med samt at det var skrivefeil i sak 16/18.
Takk til dere våkne medlemmer og representanter fra kommunen for at dere følger med.

2018-06-13 Møtereferat OG – JUNI – revidert

Publisert i Nyheter fra Grendeutvalget | Kommentarer er skrudd av for Møtereferat – 13.06.18

ET SPATAK I RIKTIG RETNING FOR ORMÅSEN AKTIVITETSPARK

Som mange av dere sikkert har observert, er grunnarbeidet i gang på myra bak Ormåsen skole, slik at vi kan få kunstgressbane, park for egenvektstrening og skitraseer på et skikkelig grunnlag. Grunnarbeidet vil pågå til etter sommerferien. Ormåsen grendeutvalg vil i den forbindelse rette en takk til Smedsrud og Warloff for levering av sine tjenester. Hvis alt går etter planen vil området være klart til september, hvor aktuell leverandør står klar med levering av utstyr til park for egenvektstrening. Vi minner om at området, som er midlertidig inngjerdet, er definert som et anleggsområde, hvor det er adgang forbudt. Vi ber om at både liten og stor respekterer dette i byggeperioden.
Det pågår også et arbeid nå med å få flyttet kurver og utkastposter for Ormåsen frisbeegolfbane. Nytt lokale for naturfritidsordning (NFO) på Ormåsen ble nemlig bygd midt i eksisterende bane. To poster vil derfor bli fjernet og to nye poster vil bli etablert i området ved skileiken/ny skiløype. Vi vil få hjelp av Øvre Eiker kommune til dette arbeidet og når nye poster er på plass, vil også nytt informasjonsskilt over frisbeegolfbanen komme på plass. Vi takker for gode innspill fra aktive utøvere av Ormåsen frisbeegolfbane, slik at nye kurver og utkastposter kan komme på plass i løpet av sensommeren/høsten 2018.
Ormåsen grendeutvalg har fremmet behov for offentlige toalett i området ved kunstgressbanen, men dette er inntil videre satt på vent av Øvre Eiker kommune på grunn av bygging av aktivitetsparken, samt Eiker Ski sine planer om bygging av klubbhus i området.

2018 Grunnarbeid aktivitetspark

Publisert i Nyheter fra Grendeutvalget | Kommentarer er skrudd av for ET SPATAK I RIKTIG RETNING FOR ORMÅSEN AKTIVITETSPARK

LEKEPLASSER PÅ ORMÅSEN

Lekeplasser på Ormåsen som er regulert felles privat i henhold til reguleringsplanen, er planlagt overført fra Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) til de som sokner til lekeplassen. Før en overføring vil skje, skal Øvre Eiker kommune utbedre lekeplassene. Ormåsen grendeutvalg har vært på befaring av aktuelle lekeplasser, og egen rapport er fremmet i den forbindelse til Øvre Eiker kommune. Vi takker for god hjelp fra nærmeste naboer til tilstøtende lekeplasser, som har gitt sine innspill til rapporten. Det er enighet om at de største lekeplassene i følgende områder prioriteres og oppgraderes;

• Alunveien
• Beversvingen (nordvest)
• Tyttebærveien
• Blåbærstien

På siste møte i grendeutvalget 13. juni 2018, fikk vi bekreftet fra kommunen at vår anbefaling tas til følge. Anbud anskaffelser av lekeutstyr sendes nå ut til tre leverandører, da dette er vanlig prosedyre i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det vil også bli satt opp benk med bord i tilknytning til berørte lekeplasser. Arbeidet, som vil bli ivaretatt av eksterne leverandører utenfor kommunen, begynner etter sommerferien 2018.
Følgende plasser ryddes, planeres og gjøres om til felles grøntareal/naturområde;

• Kvartsveien, Haresvingen og Mårveien.

Nevnte lekeplasser er meget tilgrodde med ødelagt og falleferdig lekeplassutstyr. Det viser seg også at enkelte lekeplasser brukes som avfallsdeponi for hageavfall og byggematerialer. Dette er ikke bra, og vi viser i den forbindelse til forurensningsloven § 28, som sier at det er straffbart å kaste hageavfall i naturen. Brudd på forurensningsloven kan medføre politianmeldelse, i tillegg til krav om fjerning av ulovlig dumpet avfall. Ormåsen grendeutvalg har bedt Øvre Eiker kommune om å prioritere rydding og planering av nevnte områder, slik at disse kan gjøres om til felles grøntareal/naturområde så snart som mulig.

Følgende plasser beholdes som de er som felles grøntareal/naturområde;

• Beversvingen, Kvartsveien/Glimmerveien og Diorittveien.

2017 Statusrapport lekeplasser Ormåsen

Publisert i Nyheter fra Grendeutvalget | Kommentarer er skrudd av for LEKEPLASSER PÅ ORMÅSEN

Ha en flott dag i rødt, hvitt og blått!

God 17. mai til alle sammen fra Ormåsen grendeutvalg.

Arrangement på Ormåsen starter kl 1230 iht vedlagte program.
2018 Program 17 mai Ormåsen

Publisert i Nyheter fra Grendeutvalget | Kommentarer er skrudd av for Ha en flott dag i rødt, hvitt og blått!

Dagens glade nyheter for stedet i det grønne!

Følgende saker ble enstemmig vedtatt i kommunestyre Øvre Eiker 9. mai 2018:

– Ormåsen Grendeutvalg innvilges søknad om forskuttering av spillemidler på kr. 243 000,- til etablering av «aktivitetspark for egenvektstrening» på Ormåsen. Det forutsettes at spillemiddelsøknaden godkjennes. Søknaden er i tråd med de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret jf. K-sak 37/15. Nærmiljøanlegget vil bidra til å øke innbyggernes aktivitetsnivå, bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede for alle aldersgrupper, bidra til å fremme samhold i lokalmiljøet og skape gode møteplasser for fellesopplevelser.

– Øvre Eiker kommune søker om etablering av eget postnummer for Ormåsen tettsted og ber om at det
startes forhandling om etablering av Post i Butikk på Ormåsen. Eget postnummer og etablering av Post i Butikk er en riktig løsning for Ormåsen som konsekvens av utviklingen på tettstedet og endringer i postdistribusjon og type posttjenester som etterspørres. Det vil samtidig være en kundevennlig og miljømessig riktig løsning.

Du kan lese protokollen fra kommunestyret i sin helhet her: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1158

Publisert i Nyheter fra Grendeutvalget | Kommentarer er skrudd av for Dagens glade nyheter for stedet i det grønne!